Nisseikai Logo 500

Ris­skov Kara­te Skole

Nisseikai Logo 300

Ris­skov Kara­te Skole

Nisseikai Logo 100

Ris­skov Kara­te Skole

Du kan sta­dig nå at mel­de dig til! Til­meld nu.

I Ris­skov Kara­te Sko­le træ­ner vi kara­te i Nis­sei­kai-stil­arten, der er en vari­ant af Goju Ryu.

Det kræ­ver ingen sær­li­ge for­ud­sætninger for at starte.

Star­ter du til kara­te, så star­ter du sam­tidig en for­an­dring af dit liv.

Er du interesseret?

… så kontakt:

Poul Sten­høj

Sensei/ Che­fin­struk­tør, leder af voksenholdet

Tele­fon 30828496

E‑mail poul.stenhoej@hotmail.com

Chad Baker

Instruk­tør, kontakt­person for og leder af børneholdet

Tele­fon 30313837

E‑mail chad_bakers@yahoo.co.uk

Mere info?

… så klik på fel­ter­ne herunder

I Ris­skov Kara­te Sko­le opta­ger vi nor­malt ele­ver fra 7‑års alde­ren og op­efter. Begyn­de­re træ­ner sam­men med de mere øvede.

Børn og juni­o­rer (til og med 16 år) træ­ner man­dag og tors­dag kl. 17.00–18.00

Voks­ne (fra 17 år) træ­ner man­dag og tors­dag kl. 18.00–19.30

De før­ste gan­ge kan man træ­ne i jog­ging­bukser og T‑shirt.

Der­ef­ter kan man købe en gi (karate­dragt). Pri­sen for en begyn­der-gi lig­ger på ca. 250–350 kr.

Til nog­le øvel­ser bru­ger vi bok­se- og sparke­puder, som klub­ben har.

Vi træ­ner i gymnastik­salene på Ris­skov Sko­le, Vestre Stran­dal­lé 97, 8240 Risskov.

Se kor­tet herunder.

Gym­na­stiksa­le­ne fin­des ved siden af ”Glas­hu­set” i den indre skole­gård. Ind­gang gen­nem den sto­re, bru­ne trædør.

Når du star­ter, har du nog­le prøvetimer.

Når du så har beslut­tet dig for at bli­ve med­lem, er der et opstarts­ge­byr på kr. 200,-.

Med­lem­s­kon­tin­gent beta­les kvar­tals­vis for­ud, og det koster kun kr. 300,- per kvar­tal for børn op til og med 16 år, stu­de­ren­de og pen­sio­ni­ster. Fra 17 år og opef­ter koster du kr. 450,- per kvartal.

Vi har fami­lie rabat. Det dyre­ste med­lem beta­ler fuld pris, mens andre med­lem­mer i hustan­den beta­ler halv pris.